Úvod   Informace dle z.č.106/1999 Sb

Informace dle z.č.106/1999 Sb

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

§5 odst. 1

písm. a)

Chovánek – dětské centrum rodinného typu je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Je zařízením poskytujícím komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutickou péči (zdravotní, sociální, pedagogickou) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Naší součástí je i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a Zařízení péče o dítě v dětské skupině.

písm. b)

Organizační struktura zařízení vyplývá z přiloženého schématu. Získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, lze u ředitelky zařízení, v případě její nepřítomnosti u její zástupkyně.

písm. c) a d)

Pokud jste nespokojeni s určitým jevem, obraťte se v úředních hodinách na ředitelku nebo její zástupkyni.

Stížnost lze také podat písemně na adrese:

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8 Brno 635 00

Úřední hodiny: každý pracovní den 8.00 – 15.00

Kontakty:
Tel.: 543 210 409 – 12
Fax: 543 247 939
E-mail: info@chovanek.cz

V případě ústně podané stížnosti je nutno provést o tomto záznam. Stížnost šetří odpovědný pracovník zařízení následně na základě písemně podané stížnosti. V případě, že ze stížnosti nebude patrné, čeho se stěžovatel domáhá, bude vyzván k upřesnění, ev. doplnění stížnosti v určené lhůtě. Při vyřizování stížnosti bude postupováno dle §14 – §16 příslušného zákona. Formulář stížnosti není stanoven.

písm. e)

Přehled základních předpisů, kterými se organizace řídí při své činnosti:

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách

359/1999 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí

109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

500/2004 Sb. Správní řád

106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Výše uvedené zákony jsou volně přístupné na internetu, případně je možné do nich nahlédnout v úředních hodinách v našem zařízení.

písm. f)

Úhrady související s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pořízení kopií jednostranná kopie A4 / A3 černobílá 1/2 Kč
oboustranná kopie A4 / A3 černobílá 2/4 Kč
jednostranná kopie A4 / A3 barevná 2/4 Kč
oboustranná kopie A4 / A3 barevná 4/8 Kč
Skenování jednostranné A4 2 Kč
Data předána na nosiči CD/DVD 30 Kč
Odeslání informací poštou balné + skutečné náklady dle ceníku České pošty 20 Kč + poštovné
Rozsáhlé vyhledávání * za každou započatou hodinu 200 Kč
* (při rozsahu vyhledávání informací delším než 15 minut)

písm. j)

Elektronická adresa podatelny: podatelna@chovanek.cz

 

Archiv vyročních zpráv

 
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!